นาวาเอก ปิยะมินทร์ ถนัดอักษร

  • นาวาเอก ปิยะมินทร์ ถนัดอักษร

  • ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

  • โสด
  • -
  • -
  • หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๕ ๔๔๓๗