นาวาเอก ปารัช รัตนไชยพันธ์

  • นาวาเอก ปารัช รัตนไชยพันธ์

  • รองเลขานุการกองทัพเรือ

  • สมรส
  • -
  • -
  • หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๗๓๒