นาวาเอก วสันต์ ไตรจิต

  • นาวาเอก วสันต์ ไตรจิต

  • รองเลขานุการกองทัพเรือ

  • สมรส
  • -
  • -
  • หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๘