พลเรือตรี วีรุดม ม่วงจีน

  • พลเรือตรี วีรุดม ม่วงจีน

  • เลขานุการกองทัพเรือ

  • สมรส
  • -
  • -
  • หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๕ ๐๐๑๔