ผู้บังคับบัญชา

พลเรือตรี

วีรุดม ม่วงจีน

เลขานุการกองทัพเรือ

นาวาเอก

รัชดา ซึ้งถาวร

รองเลขานุการกองทัพเรือ

นาวาเอก

เอกชัย สุขวรรณโณ

รองเลขานุการกองทัพเรือ

นาวาเอก

พันณรงค์ ยุทธวงศ์

ผู้อำนวยการกองเลขานุการ

นาวาเอก

ณัฏฐกฤติ บุญปาลิต

นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

นาวาเอก

ปิยะมินทร์ ถนัดอักษร

ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด