ผู้บังคับบัญชา

พลเรือตรี

อนุวัต ดาผิวดี

เลขานุการกองทัพเรือ

นาวาเอก

วสันต์ ไตรจิต

รองเลขานุการกองทัพเรือ

นาวาเอก

ปารัช รัตนไชยพันธ์

รองเลขานุการกองทัพเรือ

นาวาเอก

ณัฐพงศ์ พรรณรายน์

ผู้อำนวยการกองเลขานุการ

นาวาเอก

พันณรงค์ ยุทธวงศ์

ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด