สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ : Naval Secretariat Office
:: หน้าหลัก :: กองทัพเรือ:: ข่าวกองทัพเรือ :: เสียงตามสาย :: นาวิกสนเทศ :: ข่าวสารนาวี :: ปฏิทินกิจกรรม :: สมาชิก::
ปฏิทินข่าวกองทัพเรือ ประจำป
ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
ขอเชิญทหารผ่านศึก ญาติ ทายาท หรือผู้รู้จักคุ้นเคย แจ้งข้อมูลส่วนตัวผู้ที่เคยไปปฏิบัติหน้าที่ในสงครามเกาหลี เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ
        กรมสวัสดิการทหารเรือ กำลังดำเนินการรวบรวมจัดทำทะเบียนประวัติและข้อมูลของกำลังพลกองทัพเรือที่เคยไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในสงครามเกาหลี ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ - ๒๔๙๗ ทั้งที่มีชีวิตอยู่และที่เสียชีวิตไปแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลให้กับสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ที่จะได้รับ เช่น ทุนการศึกษา การทัศนศึกษาประเทศเกาหลี
         จึงขอให้ทหารผ่านศึกเกาหลีหรือญาติ หรือทายาท หรือผู้ที่รู้จักคุ้นเคย ช่วยกรุณาแจ้งข้อมูล ยศ ชื่อ สกุล ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โดยส่งไปให้แผนกทหารผ่านศึก กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ เลขที่ ๒/๙ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๗๐๐ หรือทาง Email : jajivjang@hotmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๘๐ ในวันและเวลาราชการ (ที่มา : สก.ทร.)
ขอเชิญร่วมงานดีเฟนส์และซีคิวริตี้ ๒๐๑๓ (Defense & Security 2013)
         กระทรวงกลาโหม ร่วมกับ บริษัท จีเอ็มแอล เอ็กซิบิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานดีเฟนส์และซีคิวริตี้ ๒๐๑๓ (Defense & Security 2013) ณ อาคาร ๗ และ ๘ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. โดยภายในงานจัดให้มีการแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันประเทศของบริษัทชั้นนำทั่วโลก ซึ่งในปีนี้จะมีผู้ผลิตยุทธภัณฑ์และผู้ประกอบธุรกิจด้านความมั่นคงและระบบการรักษาความปลอดภัยกว่า ๔๐๐ ราย ซึ่งครอบคลุมทั้งกองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, หน่วยงานความมั่นคงภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อย อีกทั้งยังมีการจัดแสดงและสาธิตผลงานวิจัยและพัฒนาการทหารในส่วนของกลาโหม รวมถึงมีการบรรยายทางวิชาการจากบริษัทเอชนที่มาร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย
          ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานดีเฟนส์และซีคิวริตี้ ๒๐๑๓ และเข้าฟังการบรรยายทางวิชาการได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : วท.กห.)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครบุคลากรประเภทลูกจ้างหลายอัตรา
        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรประเภทลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวนหลายอัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป พนักงานสถานที่ พนักงานธุรการ และพนักงานอาชีวบำบัด ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
        ผู้สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานวางแผนและสรรหาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือสมัครได้ทาง http://www.si.mahidolac.th/jobs/index.asp ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น ๑ โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ ๒ ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๙ ๘๗๔๑ (ที่มา : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
       กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน การประพฤติมิชอบ การร้องเรียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๘๙ หรือทาง www.navy.mi.th/rongtook (ที่มา : สลก.ทร.)
คณะกรรมการเผยแพร่ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐( ดูแผนที่ )
โทร. ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๓,๐-๒๔๖๕-๓๐๑๘, ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๘๔ แฟกซ์ ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๒ ,๐-๒๔๖๖-๑๘๑๑
website :::www.navy.mi.th/sctr :::: email : relation@navy.mi.th BestViews 1024*768 Pixels & IE 5.5

Copyright 2004 - 2007 Naval Secretariat Office All rights reserved.