สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ : Naval Secretariat Office
:: หน้าหลัก :: กองทัพเรือ:: ข่าวกองทัพเรือ :: เสียงตามสาย :: นาวิกสนเทศ :: ข่าวสารนาวี :: ปฏิทินกิจกรรม :: สมาชิก::
ปฏิทินข่าวกองทัพเรือประจำปี
วัน เดือน ปี
หัวข้อข่าวกองทัพเรือ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คู่สมรสของนายทหารชั้นผู้ใหญ่
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
-> ลาวพร้อมร่วมมือปราบปรามยาเสพติดบริเวณแม่น้ำโขง

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๔ มีนาคม ๒๕๕๘
-> กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
-> หมู่เรือจีนเยี่ยมเยือนเมือง Hamburg ของเยอรมนี
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> พิธีส่งหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ในการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๑ - ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
-> สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ๑ อัตรา
-> กรมข่าวทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> พิธีมอบโล่เครื่องหมายแสดงความกล้าหาญผู้ทำการรบให้แก่กำลังพลกองทัพเรือ
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศ ของนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๑ - ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่าง ๒๐ มกราคม - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘
-> รัสเซียจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายให้แก่คู่สมรสของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ๒๐ ราย
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> รองผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับคณะเยาวชนตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
-> กองทัพเรือ จัดการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรือสิงคโปร์ ครั้งที่ ๗ ใน ๒๑ มกราคม นี้

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> กองทัพเรือ ประกอบพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อรำลึกถึงวีรบุรุษทหารเรือไทยที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติในยุทธนาวีระหว่างไทยกับฝรั่งเศส
-> พิธีเปิดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยยุทธนาวีที่เกาะช้าง ประจำปี ๒๕๕๘ ตั้งแต่ ๑๗ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ และนำเรือหลวงนราธิวาสจอดเรือประดับไฟ ตั้งแต่ ๑๗ - ๑๘ มกราคม
-> พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๘ เนื่องในวันกองทัพไทย ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> กองทัพเรือรับมอบเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๗
-> กระทรวงแรงงานจัดงานนัดพบแรงงาน ใน ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘
-> อินโดนีเซียจะเพิ่มเรือตรวจการณ์เพื่อป้องกันการลักลอบทำประมงจากต่างชาติ
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> พิธีเปิดการประชุม Navy to Navy Talks ครั้งที่ ๗
-> กิจกรรมทัวร์คนมีใจรักสุนัข "Mercy Tour" ครั้งที่ ๑ ในพื้นที่สัตหีบ
-> จีนเปิดกองบัญชาการทหารในพื้นที่หมู่เกาะพาราเซล
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> กองทัพเรือ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Navy to Navy Talks ครั้งที่ ๗ และการประชุมคณะทำงานร่วมการจัดระเบียบทางทะเลระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรืออินเดีย ครั้งที่ ๑๑
-> กรมข่าวทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ
-> สหรัฐฯ จะปิดฐานทัพ ๑๕ แห่งในยุโรป
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ตั้งแต่ ๑๕ มกราคม - ๔ มีนาคม ๒๕๕๘
-> กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ ๕ มกราคม - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
-> ฝรั่งเศสเตรียมส่งเรือไปฝึกหลังเข้าร่วมปฏิบัติการต่อต้าน IS ในอิรัก
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> กองทัพเรือ เชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมสนุกกับกิจกรรมทางทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
-> ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สนามบินท่าใหม่ จันทบุรี
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เรียกเก็บเงินค่าบำรุงจากสมาชิก ในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๕๘

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> กองทัพเรือ ขอเชิญชวนส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยให้กับข้าราชการและครอบครัวที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
-> รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ตั้งแต่ ๑๕ มกราคม - ๔ มีนาคม ๒๕๕๘
-> เมียนมาต่อเรือยนต์เร็วโจมตีติดอาวุธปล่อยนำวิถี หมายเลข ๔๙๑ และ ๔๙๒ เสร็จสมบูรณ์แล้ว
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๘
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> กองทัพเรือ ชวนเด็กและเยาวชนร่วมสนุกกับกิจกรรมทางทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต"
-> กองเรือยุทธการ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๒ อัตรา

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> กองทัพเรือ ขอเชิญชวนร่วมส่งแรงใจอวยพรปีใหม่ให้ทหารเรือที่ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดชายแดนทั่วประเทศ
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> กองทัพเรือ เตรียมจัดงาน "วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๒๙" ระหว่าง ๑๗ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘
-> รัสเซียเริ่มติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ให้กับเรือดำน้ำลำที่ ๕ ของเวียดนาม

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> กองทัพเรือ ขอเชิญชวนร่วมส่งแรงใจอวยพรปีใหม่ให้ทหารเรือที่ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดชายแดนทั่วประเทศ
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> รับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงสำหรับบุคลากรสายแพทย์ นอกสังกัดกองทัพเรือ
-> ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต" กับโรงเรียนนายเรือ

ปฏิทินข่าวกองทัพเรือประจำปี
คณะกรรมการเผยแพร่ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐( ดูแผนที่ )
โทร. ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๓,๐-๒๔๖๕-๓๐๑๘, ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๘๔ แฟกซ์ ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๒ ,๐-๒๔๖๖-๑๘๑๑
website :::www.navy.mi.th/sctr :::: email : relation@navy.mi.th BestViews 1024*768 Pixels & IE 5.5

Copyright 2004 - 2007 Naval Secretariat Office All rights reserved.