สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ : Naval Secretariat Office
:: หน้าหลัก :: กองทัพเรือ:: ข่าวกองทัพเรือ :: เสียงตามสาย :: นาวิกสนเทศ :: ข่าวสารนาวี :: ปฏิทินกิจกรรม :: สมาชิก::
ปฏิทินข่าวกองทัพเรือประจำปี
วัน เดือน ปี
หัวข้อข่าวกองทัพเรือ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

->  พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->  ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย
->  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->  ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานจัดงานวันเรือดำน้ำ ประจำปี ๒๕๕๘
-> เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของจีนโจมตีถึงมลรัฐฮาวายหรือมลรัฐอะแลสกาของสหรัฐฯ

->  พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->  ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย ใน ๓ กันยายน นี้
->  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->  กองทัพเรือ พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดต่อสายด่วน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ๑๖๙๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
-> UNHCR เตือนให้เตรียมรับมือกับการอพยพทางเรือระลอกใหม่ของชาวโรฮีนจา

->  พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->  กองทัพเรือ ร่วมประชุม Western Pacific Naval Symposium Environmental Working Group 2015 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
->  กองทัพเรือ ขอเชิญซื้อเสื้อยืดเพื่อหารายได้สมทบกองทุนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
->  กองทัพจีนฝึกในทะเลจีนตะวันออก ช่องแคบมะละกา และออสเตรเลีย
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปฏิทินข่าวกองทัพเรือประจำปี
คณะกรรมการเผยแพร่ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐( ดูแผนที่ )
โทร. ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๓,๐-๒๔๖๕-๓๐๑๘, ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๘๔ แฟกซ์ ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๒ ,๐-๒๔๖๖-๑๘๑๑
website :::www.navy.mi.th/sctr :::: email : relation@navy.mi.th BestViews 1024*768 Pixels & IE 5.5

Copyright 2004 - 2007 Naval Secretariat Office All rights reserved.