พิธีรับ - ส่งหน้าที่ เลขานุการกองทัพเรือ

Release Date : 30-09-2020 00:00:00
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ เลขานุการกองทัพเรือ

พลเรือตรี พาสุกรี วิลัยรักษ์ ส่งมอบหน้าที่เลขานุการกองทัพเรือให้กับ นาวาเอก ทรงศักดิ์ จุมปามัญ ณ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓