กรมการขนส่งทหารเรือ เปิดรับสมัครกำลังพล สายวิทยาการขนส่งทหารเรือไปปฏิบัติราชการที่ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

Release Date : 12-07-2019 00:00:00
กรมการขนส่งทหารเรือ เปิดรับสมัครกำลังพล สายวิทยาการขนส่งทหารเรือไปปฏิบัติราชการที่  หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

กรมการขนส่งทหารเรือ เปิดรับสมัครกำลังพลสายวิทยาการขนส่งทหารเรือ ไปปฏิบัติราชการที่ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ในวาระตุลาคม ๒๕๖๒ มีกำหนด ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้

** ชั้นยศ เรือตรี ถึง เรือเอก                     จำนวน  ๑  นาย

         ** ชั้นยศ จ่าเอก ถึง พันจ่าเอก        จำนวน ๒๒ นาย และสำรอง จำนวน ๔ นาย

           ผู้ที่ประสงค์จะสมัครไปปฏิบัติราชการฯ ควรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้สมัคร และแจ้งรายชื่อพร้อมใบสมัครไปปฏิบัติราชการ หนังสือรับรองความประพฤติ ใบรับรองแพทย์ทหารเรือ สำเนาใบขับขี่กระทรวงกลาโหม โดยมีกำหนดส่งหลักฐานการสมัครฯ ถึง กรมขนส่งทหารเรือ
ภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ และกรมการขนส่งทหารเรือ สำหรับผู้สมัครไปปฏิบัติราชการใหม่ และผู้ประสงค์จะอยู่ปฏิบัติราชการต่อ สามารถเข้ารับการทดสอบการขับขี่รถยนต์ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมการขนส่งทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เวลา ๐๘.๓๐ น.

          รายละเอียดเพิ่มเติมประสานโดยตรงที่ นาวาโท ณัฐภเชษฐ์  จุ้ยเล็ก หัวหน้าแผนกจัดการกำลังพล กองกำลังพลกองบังคับการ กรมการขนส่งทหารเรือ โทร. ๕๕๔๖๓      (ที่มา : ขส.ทร.)