โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ยุคใหม่ใส่ใจเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน

Release Date : 19-07-2019 00:00:00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ยุคใหม่ใส่ใจเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้ประชากรในกลุ่มผู้ใหญ่และวัยรุ่นได้รับวัคซีนครบถ้วน ตามคำแนะนำของราชวิทยาลัยอายุแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อลดการป่วยเป็นโรคหรือการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โดยเปิดให้บริการ คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่และวัยรุ่น เพื่อให้คำแนะนำ/ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวัคซีนรวมถึงบริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่และวัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป ยกเว้นสตรีมีครรภ์ ซึ่งวัคซีนที่เปิดให้บริการเป็นวัคซีนแนะนำและวัคซีนทางเลือกที่ไม่สามารถเบิกค่ารับบริการได้ทุกสิทธิ์

           คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่และวัยรุ่นมีบริการให้วัคซีนในและช่วงอายุ ดังนี้

**  อายุ ๒๐ - ๕๐ ปี

     -  วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี แนะนำฉีดทุกปี

     -  วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก - คอตีบ - ไอกรนแบบไร้เซลล์ (Tdap/TdaP) แนะนำฉีด ๑ ครั้งในกรณีที่ยังไม่เคยได้วัคซีนชนิดนี้มาก่อน หลังจากนั้นให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ - บาดทะยัก (dT) ทุก ๑๐ ปี

     -  วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสกรณีที่ไม่เคยเป็นโรคนี้แนะนำตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคอีสุกอีใสก่อน ถ้าไม่มีภูมิคุ้มกันแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ๒ ครั้งห่างกันอย่างน้อย ๑ เดือน

**  อายุ ๕๐ - ๖๕ ปี

     -  วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี แนะนำฉีดทุกปี

     -  วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก - คอตีบ - ไอกรนแบบไร้เซลล์ (Tdap/TdaP) แนะนำฉีด ๑ ครั้งในกรณีที่ยังไม่เคยได้วัคซีนชนิดนี้มาก่อน หลังจากนั้นให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ - บาดทะยัก (dT) ทุก ๑๐ ปี

     -  วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

**  อายุ ๖๕ ปีขึ้นไป

     -  วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี แนะนำฉีดทุกปี

     -  วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก - คอตีบ - ไอกรนแบบไร้เซลล์ (Tdap/TdaP) แนะนำฉีด ๑ ครั้งในกรณีที่ยังไม่เคยได้วัคซีนชนิดนี้มาก่อน หลังจากนั้นให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ - บาดทะยัก (dT) ทุก ๑๐ ปี

     -  วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด (อายุ ๖๕ - ๖๙ ปี)

     -  วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโม คือ ไอพีดี ๑๓ จำนวน ๑ เข็ม และตามด้วยวัคซีน
นิวโม ๒๓ ภายใน ๒ เดือน - ๑ ปี แล้วแต่ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย

                                               

** วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

องค์กรอนามัยโลกออกคำแนะนำ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด สามารถให้ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแบบก่อนสัมผัสโรค จำนวน ๒ ครั้ง
ห่างกันอย่างน้อย ๗ วัน

            คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่และวัยรุ่น เปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟู กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ชั้น ๒ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

            สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่และวัยรุ่น สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟู กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๘๘๖ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๒๙๕๐      (ที่มา : รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า)