กองทัพเรือเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 18-07-2019 00:00:00
กองทัพเรือเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒

กองทัพเรือกำหนดเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔๔ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

**  บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร โดยมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (เพศชาย/หญิง) จำนวน ๑๕ อัตรา

    -  ภาษาจีน (รับเฉพาะเพศหญิง)                      จํานวน ๑ อัตรา

    -  การบัญชี                                                จํานวน ๓ อัตรา

    -  นิติศาสตร์                                               จํานวน ๓ อัตรา

    -  วิศวกรรมเครื่องกล (รับเฉพาะเพศชาย)           จํานวน ๒ อัตรา

    -  วิศวกรรมเครื่องกล (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดยสภาวิศวกร) จํานวน ๑ อัตรา

    -  วิศวกรรมโยธา (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดยสภาวิศวกร)(รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน ๑ อัตรา

    -  การวัดผลการศึกษา                                  จํานวน ๑ อัตรา

    -  คณิตศาสตร์                                            จำนวน ๑ อัตรา

    -  ภาษาอังกฤษ                                          จำนวน ๑ อัตรา

    -  เคมี (รับเฉพาะเพศชาย)                             จำนวน ๑ อัตรา

**  บรรจุเป็นข้าราชการชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร โดยมีคุณวุฒิระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (เพศชาย/หญิง) จำนวน ๒๙ อัตรา

    -  ปวช. (รับเฉพาะเพศชาย)                           จํานวน ๒๐ อัตรา

    -  ปวช.                                                     จํานวน   ๗      อัตรา

    -  มัธยมศึกษาตอนปลาย (รับเฉพาะเพศหญิง)     จํานวน   ๑      อัตรา

    -  มัธยมศึกษาตอนปลาย                               จํานวน   ๑      อัตรา

**  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

    -  คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

    -  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

    -  มีคุณวุฒิสาขาวิชาตรงตามที่ประกาศรับสมัคร หากสาขาที่ระบุประกาศนียบัตร ปริญญาบัตรหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ไม่ตรงตามสาขาที่ระบุ จะต้องมีสาขาตรงตามการเทียบคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓ ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔ ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔ ลง ๑๐ ก.ย.๕๕ ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๑ ลง ๑๓ ส.ค.๕๖ และที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๒๙๑ ลง ๙ ก.ค.๕๘ หรือทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th หรือมีหนังสือรับรองจากสำนักงาน ก.พ. ว่าสาขาที่สำเร็จการศึกษา
มาเป็นสาขาเดียวกับที่กำหนดไว้ โดยให้นำหลักฐานมาแสดงในวันที่รับสมัคร หากคุณวุฒิสาขาวิชา
ไม่ตรงและไม่มีหนังสือรับรอง จาก ก.พ. จะต้องถูกตัดสิทธิการสอบหรือตัดสิทธิการบรรจุเข้ารับราชการ      

    -  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องสำเร็จการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

**  ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีเกณฑ์อายุตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ดังนี้

    -  ตำแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ต้องมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์นับถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  (เกิดก่อน ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔) แต่ไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อนปีพุทธศักราช ๒๕๒๗) 

    -  ตำแหน่งข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ต้องมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์นับถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒(เกิดก่อน ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔) แต่ไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อนปีพุทธศักราช ๒๕๓๒) 

**  มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร เพศชาย
ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร รอบอกไม่น้อยกว่า ๗๖/๗๙ เซนติเมตร เพศหญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร

**  ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ หรือ
ไม่เป็นบุคคลพวกที่ ๒ ๓ และ ๔ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗

**  กองทัพเรือไม่รับสมัครผู้ที่มีข้อผูกพันตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ดังนี้

    - ผู้ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ หรือผู้ที่ขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ในปี ๒๕๖๓

    - ผู้ที่อยู่ในระหว่างการรับราชการเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ที่ต้องปลดประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ หลังวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

กำหนดรับสมัคร

**  รับสมัครทางผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://rtnrecruitment.thaijobjob.com
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

**  สอบภาควิชาการในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

           ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.navy.mi.th หรือที่ http://www.navy.mi.th/person

            โปรดอย่าหลงเชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ที่กล่าวอ้างว่าจะช่วยเหลือท่านในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ได้ รวมทั้งไม่สมควรรบกวนให้ผู้หนึ่งผู้ใดช่วยเหลือ เนื่องจากผลการสอบขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของผู้สมัครสอบเอง หากเกิดกรณีดังกล่าวหรือพบเห็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต ขอได้โปรดแจ้งข้อมูลไปที่ กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ
ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๗๑ และ ๐ ๒๔๗๕ ๘๔๐๙ เพื่อจะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที        (ที่มา : กพ.ทร.)