กรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ สนองนโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยื่น “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

Release Date : 15-07-2019 00:00:00
กรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ สนองนโยบาย  ผู้บัญชาการทหารเรือ ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยื่น “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นาวาเอก พลวัต  ดารานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือคณะทำงานจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของ กองทัพเรือ/กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในโอกาสนำคณะอนุทำงานเผยแพร่องค์ความรู้อินทรีย์วิถีไทย ซึ่งนำโดย คุณสัณหจุฑา  จิราธิวัฒน์ รองหัวหน้าคณะอนุทำงานเผยแพร่องค์ความรู้อินทรีย์วิถีไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของกองทัพเรือ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพื้นที่ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ในการนี้ นาวาเอก วีระชัย  หลีค้าผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน และนาวาเอก ยุทธนา  แสงมา ผู้ช่วยหัวหน้ากองกิจการพลเรือน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ดำเนินการติดตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ด้านการส่งเสริมความจงรักภักดี ปกป้องสถาบัน สิ่งที่เป็นพระราโชบายหรือสิ่งที่มีพระราชดำริ ต้องแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถ และไม่มีข้อบกพร่องในการขับเคลื่อนสืบสานต่อยอด“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ดิน น้ำ ป่า ภายใต้แนวคิดการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ

           

ในการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี        (ที่มา : กพร.ทร.)