กองทัพเรือรับสมัครข้าราชการสายวิทยาการพลาธิการเป็นกำลังพลประจำเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง

Release Date : 06-02-2019 00:00:00
กองทัพเรือรับสมัครข้าราชการสายวิทยาการพลาธิการเป็นกำลังพลประจำเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง

             กองทัพเรือ โดย กรมพลาธิการทหารเรือ มีความประสงค์รับสมัครข้าราชการสายวิทยาการพลาธิการ เพื่อคัดเลือกเป็นกำลังพลประจำเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (เรือหลวงตรัง) ในตำแหน่งสหโภชน์ อัตราจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าพลาธิการ (จำพวกสูทกรรม/สหโภชน์)

          ผู้ที่ประสงค์สมัครเป็นกำลังพลประจำเรือดังกล่าว ให้เสนอ รายงานผ่านต้นสังกัดตามลำดับชั้นจนถึงหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ส่งถึงกรมพลาธิการทหารเรือ ภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมพลาธิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๔๔๗๓   (ที่มา : พธ.ทร.)