กองทัพเรือกำหนดจัดกิจกรรมนำกลุ่มผู้นำศาสนา ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 06-02-2019 00:00:00
กองทัพเรือกำหนดจัดกิจกรรมนำกลุ่มผู้นำศาสนา ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒

           กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมนำกลุ่มผู้นำศาสนาในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ จำนวน ๓๕ คน ทำกิจกรรมตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ หน่วยกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  กิจกรรมประกอบด้วย กลุ่มผู้นำศาสนา เข้ารับฟังโอวาทและรับมอบของที่ระลึก ทัศนศึกษาอุทยานสัตว์น้ำแบงคอก ซีไลฟ์  เยี่ยมชมสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ทัศนศึกษาฟาร์มโชคชัย ชมการสาธิตรถสะเทินน้ำสะเทินบก (AAV) เยี่ยมชมสวนนงนุช เยี่ยมชมเรือหลวง เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกองทัพเรือ เป็นต้น

               กองทัพเรือได้ดำเนินการจัดโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน โดยได้น้อมนำแนวทางพระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นหลักในการจัดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความสงบสุขมาสู่พี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาความเป็นอยู่และสร้างความสัมพันธ์กับมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำกลุ่มผู้นำศาสนาและเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้แก่ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี มาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดี มีความเข้าใจที่ถูกต้องและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับกองทัพเรือ และทางราชการในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้   (ที่มา : กพร.ทร.)