ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กองทัพเรือรับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Release Date : 29-01-2019 00:00:00
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กองทัพเรือรับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

         กองทัพเรือ ได้จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น การประพฤติมิชอบ การร้องเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ หากผู้ใดพบเห็นการปฏิบัติดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๘๙ หรือทาง www.navy.mi.th/rongtook  (ที่มา : สลก.ทร.)