กองทัพไทยจัดการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 28-01-2019 00:00:00
กองทัพไทยจัดการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒

           กองทัพไทยกำหนดจัดการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) แบ่งประเภทผลงานและคุณสมบัติในการประกวด ดังนี้

         ๑. ประเภทหน่วยงานต้นแบบที่นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงาน

               ** คุณสมบัติ

               - หน่วยทหาร หรือตำรวจ ที่นำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ในการทำงาน ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น ผู้ร่วมงานสามารถอธิบายการทำงานโดยใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้

         ๒. ประเภทศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยทหารหรือตำรวจ

                   ** คุณสมบัติ

                   - เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ดำเนินการโดยหน่วยทหารหรือตำรวจ

         ๓. ประเภทครอบครัวข้าราชการที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินชีวิต

                   ** คุณสมบัติ

                   - ครอบครัวข้าราชการที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบความสำเร็จอยู่ดีมีสุข สามารถเป็นแบบอย่างสำหรับประชาชนทั่วไป

         ๔. ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ

                   ** คุณสมบัติ

                   - เป็นหมู่บ้านที่ประกาศจัดตั้งโดยกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ปี ๒๔๕๗ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หลังคาเรือน และได้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างประโยชน์สุขให้ชุมชนโดยส่วนรวมมีความสามัคคี และสามารถพึ่งตนเองได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และไม่เคยได้รับรางวัลการประกวดด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัด หรือสูงกว่ามาก่อน

               ๕. ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง (ผลงานของชุมชนบริเวณบ้านพักในหน่วยทหารหรือตำรวจ)

                   ** คุณสมบัติ

                   - ชุมชนทหารหรือตำรวจ บริเวณบ้านพักที่มีสมาชิกของชุมชนรวมตัวกันตั้งแต่ ๑๐ ครัวเรือนขึ้นไป ที่นำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ สามารถดำเนินชีวิตประจำวันอย่างอยู่ดีมีสุข ชาวชุมชนสามารถอธิบายการใช้ชีวิตประจำวันตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้

         ๖. ประเภทประชาชนทั่วไป (ทุกสาขาอาชีพ) ที่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยทหารหรือตำรวจ

                   ** คุณสมบัติ

                   - บุคคลที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบความสำเร็จอยู่ดีมีสุข สามารถเป็นแบบอย่างสำหรับประชาชนทั่วไป (ต้องได้รับการส่งเสริมจากหน่วยทหารหรือตำรวจ)

         ขอให้หน่วยพิจาณาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดดังกล่าวข้างต้น พร้อมแจ้งประเภทที่ส่งเข้าประกวดและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในลักษณะ “เล่าเรื่องด้วยวีดิทัศน์” ความยาวประมาณ ๕ – ๑๐ นาที อธิบายประวัติผลงาน พร้อมแนบเอกสารที่มีภาพประวัติและผลงาน ประมาณ ๑๐ ภาพ ส่งให้กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

         ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโท ธนิต ชื่นเสมอ หัวหน้าแผนกอนุรักษ์และพัฒนา กองกิจการพลเรือน สำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๘๖๗๘ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖ ๐๖๒๖ ๗๖๗๘   (ที่มา : กพร.ทร.)