ขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อในการคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Release Date : 21-09-2018 00:00:00
ขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อในการคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรตินิสิตเก่าที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม จึงขอเชิญชวนกำลังพลหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ที่เป็นนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมส่งประวัติและผลงานเสนอให้กรมกำลังพลทหารเรือ ทราบภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑  สามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ที่ http://info.navy.mi.th/person หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์  (ที่มา : กพ.ทร.)