สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดงาน “นิทรรศการ KM DAY สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๒๐๑๘”

Release Date : 16-08-2018 00:00:00
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดงาน “นิทรรศการ KM DAY สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๒๐๑๘”

          สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กำหนดจัดงาน “นิทรรศการ KM DAYสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๒๐๑๘” ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องพินิตประชานาถ และโถงบริเวณหน้าห้องยุทธนาธิการ ชั้น ๒ ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่มีผลงานมาจากการวางแผนบริหารจัดการความรู้ และใช้องค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

             ข้าราชการกองทัพเรือที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว แจ้งรายชื่อ ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ ได้ที่ นาวาโทหญิง ส่องแสง พราหมณ์โสภี หัวหน้าแผนกเพิ่มประสิทธิภาพ กองพัฒนาระบบบริหารงาน สำนักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๘๕๗๕ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๗๙๗๓ ๕๙๗๓ ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ อนึ่ง กรมการขนส่งทหารเรือได้จัดรถยนต์โดยสารปรับอากาศรับ – ส่ง โดยออกจากบริเวณอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เวลา ๐๗.๓๐ น.  (ที่มา : สปช.ทร.)