กองทัพเรือร่วมพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ ๔๘ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

Release Date : 21-06-2018 00:00:00
กองทัพเรือร่วมพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ ๔๘ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

           ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลเรือตรี สันติ เปาอินทร รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีเผายาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ ๔๘ ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น. โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

             วันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก กระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จัดให้มีการเผายาเสพติดให้โทษของกลางด้วยวิธีไพโรไลติก อินชิเนอะเรชั่น (Pyrolytic Incineration) ซึ่งเป็นการเผาที่อุณภูมิสูงมาก ไม่ต่ำกว่า ๘๕๐ องศาเซลเซียส จะทำให้เกิดการสลายตัวของโมเลกุลกลายเป็นคาร์บอน ในระยะเวลาอันรวดเร็ว และไม่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศและสิ่งแวดล้อม

             การเผายาเสพติดให้โทษของกลางในครั้งนี้ มีปริมาณยาเสพติดที่จะเผาทำลายจำนวน ๖,๓๒๒ กิโลกรัม ๖๔๔ กรัม ๕๑๕ มิลลิกรัม  นอกจากนี้ยังมียาเสพติดของกลางที่กองบัญชาการ  ตำรวจปราบปรามยาเสพติดมาร่วมเผา จำนวนกว่า ๗,๓๒๕ กิโลกรัม  (ที่มา : กพ.ทร.และ สธ.)