กองทัพเรือให้การต้อนรับคณะเยาวชนตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

Release Date : 20-06-2018 00:00:00
กองทัพเรือให้การต้อนรับคณะเยาวชนตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

          ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะเยาวชนตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ จำนวน ๖๐ คน ในโอกาสเข้าพบเพื่อรับฟังโอวาทและรับมอบของที่ระลึก ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

           โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ เป็นโครงการที่กองทัพเรือจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์และเพิ่มมุมมองให้แก่เยาวชนไทยพุทธและมุสลิมที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ได้แก่ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  (ที่มา : กพร.ทร.)