กองทัพเรือเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการแห่งใหม่

Release Date : 11-04-2018 00:00:00
กองทัพเรือเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการแห่งใหม่

          ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการ ได้เปิดที่ทำการอาคารศูนย์แบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการ (One Stop Service : OSS) แห่งใหม่แล้วตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการเพื่อช่วยเหลือ แนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการกองทัพเรือที่ลาออกจากราชการและเกษียณอายุราชการ รวมทั้งทายาท ให้สามารถเข้าถึงการบริการด้านสิทธิกำลังพลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยการรวมจุดบริการมาไว้เพียงจุดเดียว ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพการสวัสดิการและการบริการให้กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อให้มีขวัญกำลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป  (ที่มา : กพ.ทร.)