กิจการเกษตรกรรมกองทัพเรือจำหน่ายกุ้งชนิดต่าง ๆ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ แก่กำลังพลกองทัพเรือ

Release Date : 10-04-2018 00:00:00
กิจการเกษตรกรรมกองทัพเรือจำหน่ายกุ้งชนิดต่าง ๆ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ แก่กำลังพลกองทัพเรือ

           กิจการเกษตรกรรมกองทัพเรือ จะนำกุ้งชนิดต่าง ๆ จากฝ่ายเกษตรกรรมทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้าอาทิเช่น  กุ้งขาว (แชบ๊วย) กุ้งกุลาดำ กุ้งตะกาดและ กุ้งฝอย มาจำหน่ายให้แก่กำลังพลกองทัพเรือ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ดังนี้

          ** วันที่ ๑๘ และ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. จำหน่าย ณ บริเวณกรมสวัสดิการทหารเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

             ** วันที่ ๑๙ และ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. จำหน่าย ณ บริเวณกองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

             จึงขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือเลือกซื้อกุ้งชนิดต่าง ๆ จากฝ่ายเกษตรกรรมทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  อนึ่งราคาจำหน่ายกุ้งแต่ละชนิดจะแจ้งให้ทราบทางแผ่นป้ายบอกราคา ณ วันจำหน่าย   (ที่มา : กิจการเกษตรกรรม ทร.)