กองทัพเรือกำหนดจัดกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ – จิตอาสา กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

Release Date : 10-04-2018 00:00:00
กองทัพเรือกำหนดจัดกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ – จิตอาสา กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

           กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ – จิตอาสา กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑  โดยมี พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

          กิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ – จิตอาสา กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ มีเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทัพเรือภาคที่ ๒ ทัพเรือภาคที่ ๓  กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ พร้อมครูพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ รวม ๓๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติในเรื่องความสมานฉันท์ รู้รักสามัคคี และนำไปปฏิบัติจนเป็นวิถี การดำรงชีวิต อันเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่และเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืน โดยนำเยาวชนชาย - หญิง อายุระหว่าง ๑๔ – ๑๗ ปี ร่วมกิจกรรมการทัศนศึกษานอกสถานที่ ได้แก่ การเยี่ยมชมเรือ  เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ชมการสาธิตรถสะเทินน้ำสะเทินบก ทดสอบกำลังใจโดยการกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต ฟังบรรยายสรุป เยี่ยมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือและร่วมปล่อยลูกเต่าทะเล  นอกจากนี้มีการจัดชุดแสดงของเยาวชนในกิจกรรม นันทนาการ/รอบกองไฟ และร่วมร้องเพลงทหารเรือ  (ที่มา : กพร.ทร.)