ผู้บัญชาการทหารเรือมอบรางวัล “เกียรติยศนาวี” ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่บุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ

Release Date : 09-04-2018 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือมอบรางวัล “เกียรติยศนาวี” ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่บุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ

          พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบรางวัล “เกียรติยศนาวี” ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่ นาวาเอก พิทักษ์ พงศ์นนทชัย แพทย์ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และ จ่าเอก ปรัชญา ธรรมโชติ เจ้าหน้าที่ผลิตเพลง แผนกวิทยาการ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น บุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ ชั้น ๖ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

              นาวาเอก พิทักษ์ พงศ์นนทชัย แพทย์ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และ จ่าเอก ปรัชญา ธรรมโชติ เจ้าหน้าที่ผลิตเพลง แผนกวิทยาการ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นผู้สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือ มีผลงานปรากฏเด่นชัด เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในหน้าที่การงานและความประพฤติส่วนตัว สมควรได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ เข็มเกียรติยศนาวีและเงินรางวัล ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท จากกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐  (ที่มา : กพ.ทร.)