พิธีมอบรางวัลชนะเลิศบทความเทิดพระเกียรติ รางวัลบทความดีเด่นที่ลงพิมพ์ในนิตยสารนาวิกศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ และพิธีมอบเข็มและโล่เครื่องหมายราชนาวิกสภาให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับราชนาวิกสภา และกองทัพเรือ

Release Date : 05-04-2018 00:00:00
พิธีมอบรางวัลชนะเลิศบทความเทิดพระเกียรติ รางวัลบทความดีเด่นที่ลงพิมพ์ในนิตยสารนาวิกศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ และพิธีมอบเข็มและโล่เครื่องหมายราชนาวิกสภาให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับราชนาวิกสภา และกองทัพเรือ

          วันนี้ (๕ เมษายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๑.๐๐ น. พลเรือเอก นริส  ประทุมสุวรรณ  ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลชนะเลิศบทความเทิดพระเกียรติ รางวัลบทความดีเด่น “พลเรือเอก กวี สิงหะ” ประจำปี ๒๕๖๐ ที่ลงพิมพ์ในนิตยสารนาวิกศาสตร์ และพิธีมอบเข็มและโล่เครื่องหมายราชนาวิกสภาให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ให้กับราชนาวิกสภา และกองทัพเรือ ณ ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ อาคารราชนาวิกสภา ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

             รางวัล “พลเรือเอก กวี  สิงหะ” เริ่มมีขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๘ โดย คุณหญิง กมลนารี สิงหะ และทายาทของ พลเรือเอก กวี  สิงหะ มีความประสงค์ที่จะมอบรางวัลให้แก่นักเขียนบทความที่ลงพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารนาวิกศาสตร์ และได้รับการคัดเลือกให้เป็นบทความดีเด่นประจำปี จำนวน ๑ รางวัล พร้อมโล่เครื่องหมายราชนาวิกสภา เพื่อเป็นการระลึกถึง “พลเรือเอก กวี  สิงหะ” อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  ซึ่งจะนำบทความที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบทความดีเด่นลงพิมพ์เผยแพร่ในนาวิกศาสตร์ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเดือนเกิดและเดือนที่ถึงแก่อนิจกรรมของ พลเรือเอก กวี  สิงหะ โดยกำหนดการมอบรางวัลในวันคล้ายวันก่อตั้งราชนาวิกสภาในเดือนเมษายนของทุก ๆ ปี

             การมอบรางวัลบทความดีเด่น “พลเรือเอก กวี สิงหะ” ประจำปี ๒๕๖๐ ที่ลงพิมพ์ในนิตยสารนาวิกศาสตร์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ มีจำนวน ๕๔ เรื่อง โดยเข้าสู่การพิจารณาคัดเลือก แบ่งเป็นบทความเทิดพระเกียรติ จำนวน ๑๑ เรื่อง ซึ่งผู้เขียนมีจุดประสงค์เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และบทความทั่วไป จำนวน ๔๓ เรื่อง

             บทความที่ได้รับรางวัลชนะเลิศบทความเทิดพระเกียรติ และบทความดีเด่น ได้รับรางวัล “พลเรือเอก กวี  สิงหะ” มีรายชื่อดังนี้

             ๑. บทความเทิดพระเกียรติ เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ตอน “Creative King” เขียนโดย พลเรือเอก ชูศักดิ์  เสนานิกรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่เกียรติคุณ

             ๒. บทความเรื่อง “ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความคุ้มค่าในการประจำการเรือดำน้ำของกองทัพไทย” เขียนโดย นางสาว ภิยะพรรณี  วัฒนายากร ได้รับรางวัลชนะเลิศบทความดีเด่น เป็นเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

             ๓. บทความเรื่อง “การกำหนดท่าทีด้านความมั่นคงของไทยต่อการขยายอำนาจของจีนและสหรัฐอเมริกาในห้วง ๑๐ ปีข้างหน้า” เขียนโดย นาวาเอก สุรศักดิ์  เฉิดผาด ได้รับรางวัลชมเชยบทความดีเด่นอันดับที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

             ๔. บทความเรื่อง “จะเป็นกองทัพเรือมืออาชีพได้อย่างไร” เขียนโดย พลเรือเอก ไพศาล  นภสินธุวงศ์ ได้รับรางวัลชมเชยบทความดีเด่นอันดับที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๘,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

             ๕. บทความเรื่อง “การพัฒนาทัศนคติของกำลังพลกองทัพเรือที่ไปปฏิบัติภารกิจแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” เขียนโดย นาวาเอก สรวุท  ชวนะ ได้รับรางวัลชมเชยบทความดีเด่นอันดับที่ ๓ เป็นเงินจำนวน ๖,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

             ๖. บทความเรื่อง “วิพากษ์ค่านิยมกองทัพเรือ” เขียนโดย พลเรือเอก ไพศาล  นภสินธุวงศ์ ได้รับรางวัลชมเชยบทความดีเด่นอันดับที่ ๔ เป็นเงินจำนวน ๔,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

             นอกจากนี้ ราชนาวิกสภาได้มอบเข็มเครื่องหมายราชนาวิกสภา พร้อมประกาศนียบัตรกำกับเข็มเครื่องหมายราชนาวิกสภา ให้แก่ผู้ที่สมควรได้รับเข็มเครื่องหมายราชนาวิกสภา และมอบโล่เครื่องหมายราชนาวิกสภาให้กับผู้พ้นหน้าที่กรรมการราชนาวิกสภา ที่ปรึกษาราชนาวิกสภา และพ้นหน้าที่ประจำกองบรรณาธิการนาวิกศาสตร์ และหน่วยงานภายนอกกองทัพเรือ (ที่มา: รนภ.)