การเสนอชื่อแม่ดีเด่นประเภทแม่ของผู้เสียสละฝ่ายทหารเรือ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

Release Date : 03-04-2018 00:00:00
การเสนอชื่อแม่ดีเด่นประเภทแม่ของผู้เสียสละฝ่ายทหารเรือ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

          สมาคมภริยาทหารเรือกำหนดคัดเลือกแม่ดีเด่น ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภทแม่ผู้เสียสละฝ่ายทหารเรือ จำนวน ๕ คน โดยคัดเลือกจากแม่ที่มีลูกเป็นข้าราชการทหารหรือทหารกองประจำการ หรืออาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.) จากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ซึ่งได้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของชาติการรักษาความสงบเรียบร้อย การบรรเทาสาธารณภัย โดยได้ประกอบวีรกรรมที่ควรแก่การยกย่อง หรือทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป  

             หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือเสนอชื่อแม่ดีเด่นประเภทแม่ผู้เสียสละฝ่ายทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ ถึงกรมกำลังพลทหารเรือภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยสามารถดูรายละเอียดการเสนอชื่อแม่ดีเด่นได้ที่ http://info.navy.mi.th/person ชื่อหลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นประเภทแม่ของผู้เสียสละฝ่ายทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาตรี วรวิทย์ นพเก้า ประจำแผนกการสวัสดิการ   กองบริการกำลังพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๘๑๕๑  (ที่มา : กพ.ทร.)