กองทัพเรือจัดการประชุมความมั่นคงระดับพื้นที่ เขตทัพเรือภาค ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

Release Date : 21-03-2018 00:00:00
กองทัพเรือจัดการประชุมความมั่นคงระดับพื้นที่ เขตทัพเรือภาค ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

                     กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ (ระดับผู้บริหาร) ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พลเรือโท บรรจบ  โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้แทนจากจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม  

                 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ (ระดับผู้บริหาร) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงชองชาติ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ และรับทราบแผนงานความมั่นคงของจังหวัดต่างๆ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการดำเนินงานที่ผ่านมา  (ที่มา : ทรภ.๑)