ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือเปิดการจัดกิจกรรมตามโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ

Release Date : 21-03-2018 00:00:00
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือเปิดการจัดกิจกรรมตามโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ

วันนี้ (๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเรือเอกพรชัย ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมตามโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ ณ โรงเรียน วัดหลักสี่ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ภายในและนอกกองทัพเรือและประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี

              ศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) มอบหมายให้กองทัพเรือ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรมตามโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพระบบระบายน้ำตามแนวถนนวิภาวดี คลองเปรมประชากร และบึงมักกะสัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมบึง การขุดลอกดินเลนในคูน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน การตัดแต่งต้นไม้และจัดระเบียบสายไฟฟ้า/สายสื่อสาร ทำความสะอาดวัด โรงเรียน โบสถ์ เก็บขยะ วัชพืช และจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (ที่มา : กพร.ทร.)