กองทัพเรือรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร International Submarine Course ณ สาธารณรัฐเกาหลี

Release Date : 19-02-2018 00:00:00
กองทัพเรือรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร International Submarine Course ณ สาธารณรัฐเกาหลี

           กองทัพเรือ โดย กองเรือยุทธการ รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการกองทัพเรือ ชั้นยศเรือโท – นาวาโท พรรคนาวิน ชั้น ก เพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตร International Submarine Course ณ สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน ๓ นาย ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

           หน่วยต่าง ๆ แจ้งรายชื่อข้าราชการในสังกัดที่มีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือก ถึงกองเรือยุทธการ ภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกำลังพล กองเรือยุทธการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๓ ๘๐๐๒ ๕๗๓๓๕ และ ๗๔๐๖๐ (ที่มา : กร.)