กำหนดคำย่อชื่อส่วนราชการของสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ

Release Date : 19-02-2018 00:00:00
กำหนดคำย่อชื่อส่วนราชการของสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ

           สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ ได้ขออนุมัติกระทรวงกลาโหมใช้ชื่อย่อส่วนราชการของสำนักงานฯ ดังนี้

           ** สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ ใช้คำย่อ “สง.ปรมน.ทร.”

              ** สำนักอำนวยการ ใช้คำย่อ “สอก.”

              ** กองนโยบาย แผน และการข่าว ใช้คำย่อ “กนผข.”

              ** กองกิจการมวลชนและสารนิเทศ ใช้คำย่อ “กกมท.”

              ** สำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ ใช้คำย่อ “สปรมน.๑”

              ** สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา ใช้คำย่อ “สรมน.พ.ง.”

              ** สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต ใช้คำย่อ “สรมน.ภ.ก.”

              ** สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส ใช้คำย่อ “สรมน.น.ธ.”

              ** สำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ ใช้คำย่อ “สปรมน.๒”

              ** สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี ใช้คำย่อ “สรมน.จ.บ.”

              ** สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ใช้คำย่อ “สรมน.ร.ย.”

              ** สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ใช้คำย่อ “สรมน.ต.ร.”

              สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ (สง.ปรมน.ทร.) มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ กองบัญชาการกองทัพเรือ อาคาร ๖ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  (ที่มา : สม.)