กองทัพเรือจัดพิธีลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : เมืองการบินภาคตะวันออก

Release Date : 14-02-2018 00:00:00
กองทัพเรือจัดพิธีลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : เมืองการบินภาคตะวันออก

          กองทัพเรือจัดพิธีลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : เมืองการบินภาคตะวันออก กับบริษัท KPMG Service Pte.Ltd.(KPMG) สาธารณรัฐสิงคโปร์จำกัด โดยมี พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้ลงนามในสัญญาฯ ฝ่ายกองทัพเรือ และ Mr.Sharad Sonami กรรมการบริหาร บริษัท KPMG Service Pte.Ltd. (KPMG) สาธารณรัฐสิงคโปร์ จำกัด ลงนามฝ่ายสาธารณรัฐสิงคโปร์ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ ร่วมเป็นพยานและร่วมพิธี ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร

              รัฐบาลได้มีนโยบายให้ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่นำร่อง และเป็นฐานสะสมเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต อนุกรรมการโครงสร้างพื้นฐานภายใต้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก ได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งประกอบด้วยโครงการหลัก ๔ โครงการ ได้แก่

              ** โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน (ท่าอากาศยานดอนเมือง – สุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา)

              ** โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา โดยมีโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน  อู่ตะเภาเป็นโครงการย่อย

              ** โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓

              ** โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓

              นอกจากโครงการหลัก ๔ โครงการนี้ยังประกอบด้วยโครงการพัฒนาโครงข่ายถนน ระบบราง และระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานภายในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั้งทางถนน รถไฟ ท่าเรือ นิคมอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภค ระบบประปา และไฟฟ้า  (ที่มา : กรศ.ทร.)

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือจัดพิธีลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : เมืองการบินภาคตะวันออก
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง