ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง

Release Date : 13-02-2018 00:00:00
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง หลักสูตรนักพัฒนาบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ – วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น หรือตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ หรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสม สามารถรับรองภารกิจการพัฒนาการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบริหารที่มีประสิทธิภาพ

           ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ http://goo.gl/forms/DCkE1gVmKW095MuI2 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nida.ac.th ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบไปที่อีเมล์ supatra.a@nida.ac.th หรือ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๓๗๔ ๘๔๔๔ ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๒๓ ๑๕๓๕ และ ๐ ๒๗๒๗ ๓๓๕๒  (ที่มา : กพ.ทร.)

รูปภาพที่เกียวข้อง
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง