รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรไปปฏิบัติหน้าที่นายทหารประสานงานร่วมกับกองกำลังผสมทางทะเล ณ ราชอาณาจักรบาห์เรน

Release Date : 12-02-2018 00:00:00
รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรไปปฏิบัติหน้าที่นายทหารประสานงานร่วมกับกองกำลังผสมทางทะเล ณ ราชอาณาจักรบาห์เรน

          กองทัพเรือ โดย กรมยุทธการทหารเรือ รับสมัครนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ นาวาโท สำเร็จการศึกษาหลักสูตร พรรคนาวินและหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ (นายทหาร สัญญาบัตร นว.ก. เว้น พธ.และ อศ.) ที่มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือด้วยอาวุธ การก่อการร้ายทางทะเล โครงสร้างและการจัดองค์การระหว่างประเทศทางทะเล ตลอดจนมีความเข้าใจนโยบาย ข้อตกลง และระเบียบปฏิบัติสากลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางทะเล ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี ไปปฏิบัติหน้าที่นายทหารประสานงาน (Senior National Representative : SNR) ร่วมกับกองกำลังผสมทางทะเล (Combined Maritime Force : CMF) ณ ราชอาณาจักรบาห์เรน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒

              ผู้สนใจที่จะสมัครไปปฏิบัติราชการดังกล่าว แจ้งชื่อส่งถึงกรมกำลังพลทหารเรือภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๘๑๔๗

(ที่มา : กพ.ทร.)

รูปภาพที่เกียวข้อง
รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรไปปฏิบัติหน้าที่นายทหารประสานงานร่วมกับกองกำลังผสมทางทะเล ณ ราชอาณาจักรบาห์เรน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง