กองทัพเรือรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Release Date : 12-02-2018 00:00:00
กองทัพเรือรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

              กองทัพเรือ โดย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ กำหนดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  มีรายละเอียดดังนี้

           คุณสมบัติของผู้สมัคร

           ** กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

           ** เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง ๑๗ – ๒๐ ปี (เกิดระหว่างปี ๒๕๔๑ – ๒๕๔๔)

           ** มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ถ้าบิดาเป็น ข้าราชการทหาร หรือตำรวจ ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้สำหรับ ผู้สมัครที่มีปู่ หรือย่า หรือตา หรือยาย มิใช่สัญชาติไทย บิดา มารดาต้องเกิดในประเทศไทย

           กำหนดเปิดรับสมัคร

           เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ทาง www.rtncn.ac.th  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑

          ติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ภายในบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๖๔๑ , ๐ ๒๔๗๕ ๒๖๒๕ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๒๘๗๒ หรือทาง e-mail :rtncn@nmd.go.th  (ที่มา : พร.)

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง