กองทัพเรือกำหนดยิงเป้าปืนพก ประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่หน่วยต่าง ๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนครปฐม

Release Date : 09-02-2018 00:00:00
กองทัพเรือกำหนดยิงเป้าปืนพก ประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่หน่วยต่าง ๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนครปฐม

           กองทัพเรือ โดย กรมสรรพาวุธทหารเรือ กำหนดยิงเป้าปืนพก ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กำลังพลสังกัดหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนครปฐม ณ สนามยิงปืนราชนาวีบางนา ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ – วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ดังนี้

              ** กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ  (กลน.กร.)  กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ (กยพ.กร.) และ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ  (กทบ.กร.) ทำการยิงระหว่างวันที่ ๒๓ ถึง ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

              ** กรมการขนส่งทหารเรือ (ขส.ทร.) กรมพลาธิการทหารเรือ (พธ.ทร.) กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (กพร.ทร.) สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ (สธน.ทร.) ทำการยิงระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ – วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

              ** กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (อล.ทร.) กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (วศ.ทร.) กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.) โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.) ทำการยิงระหว่างวันที่ ๒ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

              ** กรมสวัสดิการทหารเรือ (สก.ทร.) กรมอุทกศาสตร์ (อศ.) สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ (สปช.ทร.) สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ (สลก.ทร.) กรมยุทธการทหารเรือ (ยก.ทร.) กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ (กบ.ทร.) ทำการยิงระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

              ** กองบัญชาการกองทัพเรือ (บก.ทร.) สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ (สยป.ทร.) กรมข่าวทหารเรือ (ขว.ทร.) กรมแพทย์ทหารเรือ (พร.) กรมจเรทหารเรือ (จร.ทร.) สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ (สตน.ทร.) ทำการยิงระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

              ** กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ (สสท.ทร.) กรมสารวัตรทหารเรือ (กรม สห.ทร.) กรมช่างโยธาทหารเรือ (ชย.ทร.) กรมสารบรรณทหารเรือ (สบ.ทร.) ทำการยิงระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

              ** กรมสรรพาวุธทหารเรือ (สพ.ทร.) กรมอู่ทหารเรือ (อร.) อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ (อจปร.อร.) ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ฐท.กท.) ทำการยิงระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

              ** สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สวพ.ทร.) กรมการเงินทหารเรือ (กง.ทร.) กรมกำลังพลทหารเรือ (กพ.ทร.) ทำการยิงระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

              กำลังพลกองทัพเรือที่มีความประสงค์ยิงเป้าปืนพกต้องมีชั้นยศตั้งแต่พันจ่าตรีขึ้นไป ทุกพรรคเหล่า และนักเรียนนายเรือชั้นที่จะจบการศึกษาออกเป็นนายทหาร กำหนดส่งรายชื่อถึงกรมสรรพาวุธทหารเรือ ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๑๕๐ และ ๐๘ ๙๐๓๕ ๓๖๗๐

(ที่มา : สพ.ทร.)

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือกำหนดยิงเป้าปืนพก ประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่หน่วยต่าง ๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนครปฐม
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง