กองทัพเรือขอให้หน่วยรวบรวมรายชื่อพร้อมหลักฐานในการเสนอขอเหรียญกาชาดสมนาคุณ ประจำปี ๒๕๖๑

Release Date : 09-02-2018 00:00:00
กองทัพเรือขอให้หน่วยรวบรวมรายชื่อพร้อมหลักฐานในการเสนอขอเหรียญกาชาดสมนาคุณ ประจำปี ๒๕๖๑

          กองทัพเรือ โดย กรมกำลังพลทหารเรือ จะดำเนินการเสนอขอเหรียญกาชาดสมนาคุณ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในการนี้ขอให้หน่วยต่าง ๆ รวบรวมรายชื่อพร้อมหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องในการเสนอขอเหรียญกาชาดสมนาคุณของผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อบังคับของสภากาชาดไทย ซึ่งสามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์ได้ที่ http://www.navy.mi.th/person  หรือ  http://info.navy.mi.th/person โดยขอให้เสนอเรื่องพร้อมหลักฐานถึงกรมกำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามกรณีที่จะเสนอขอดังนี้

              ** กรณีเป็นผู้ปฏิบัติงานให้แก่ร้านกองทัพเรือในงานกาชาดประจำปี หรือปฏิบัติงานในคณะกรรมการกาชาดคอนเสิร์ต ให้แนบบัญชีรายชื่อ บัญชีแสดงคุณสมบัติของผู้เสนอขอแต่ละบุคคล สำเนาประกาศนียบัตรเหรียญกาชาดครั้งสุดท้าย และสำเนาคำสั่งของหน่วยที่ให้ไปปฏิบัติงาน (สำเนา คำสั่งแยกแต่ละบุคคล)

              ** กรณีบริจาคโลหิต ให้แนบสำเนาหลักฐานการบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย

(ที่มา : กพ.ทร.)

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือขอให้หน่วยรวบรวมรายชื่อพร้อมหลักฐานในการเสนอขอเหรียญกาชาดสมนาคุณ ประจำปี ๒๕๖๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง