ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Release Date : 07-02-2018 00:00:00
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

             กองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กองทัพเรือ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น การประพฤติมิชอบ การร้องเรียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ หากผู้ใดพบเห็นการปฏิบัติดังกล่าวสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๘๙ หรือทาง www.navy.mi.th/rongtook  (ที่มา : สลก.ทร.) 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง