กองทัพเรือรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Release Date : 07-02-2018 00:00:00
กองทัพเรือรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

        กองทัพเรือมีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการสังกัดกองทัพเรือ และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยผู้สมัครต้องเป็นชายโสด อายุ ๑๘ – ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๓) ทหารกองประจำการสังกัดกองทัพเรือ อายุ ๒๑ – ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๐) ซึ่งครบปลดเป็นทหารกองหนุน ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หรือ ทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ (ปลดจากกองประจำการ) มีอายุไม่เกิน ๒๔ ปี มีสัญชาติไทย และบิดามารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า ว่ายน้ำเป็น มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางและขนาดร่างกายเหมาะสมกับการเป็นทหาร และไม่เป็นโรค ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และตามที่กรมแพทย์ทหารเรือกำหนด 
 
        สมัครทาง Internet ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยสมัครที่เว็บไซต์ http://www.navy.mi.th หรือ http://www.navedu.navy.mi.th และให้ผู้สมัครศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสมัครทาง Internet โดยละเอียด และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำให้ถูกต้อง (ที่มา  : ยศ.ทร.)

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง