กองทัพเรือขอแจ้งการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐

Release Date : 06-02-2018 00:00:00
กองทัพเรือขอแจ้งการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐

           กองทัพเรือ โดย กรมกำลังพลทหารเรือ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (เครื่องราช อิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) – เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.)) และเหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.)  ประจำปี ๒๕๖๐ จากสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยสามารถแจกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานฯ ได้ดังนี้

             ** ข้าราชการ

                 - ชั้น ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก(ท.ช.)บุรุษ จำนวน ๖๗ สำรับ สตรี จำนวน ๙ สำรับ

                 - ชั้น ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) บุรุษ จำนวน ๙๖ สำรับ สตรี จำนวน ๑๑ สำรับ

                 - ชั้น ตริยาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) บุรุษ จำนวน ๒๓๓ ดวง สตรี จำนวน ๗๖ ดวง

                 - ชั้น ตริยาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) บุรุษ จำนวน ๓๐๒  ดวง สตรี จำนวน ๑๕ ดวง

                 - ชั้น จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) จำนวน ๒๗๙ ดวง

                 - ชั้น จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) จำนวน ๔๓๘ ดวง

                 - ชั้น เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) จำนวน ๑๙ ดวง

                 - ชั้น เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) จำนวน ๓๘๐ ดวง

                 - ชั้น เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.) จำนวน ๓๑๕ ดวง

             ** ข้าราชการและพลอาสาสมัคร

                 - เหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.) จ่ายครบทุกนาย

             ** ลูกจ้างประจำ

                 - ชั้น จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) บุรุษ จำนวน ๘๙ ดวง สตรี จำนวน ๓๐ ดวง

                 - ชั้น จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) บุรุษ จำนวน ๙๗ ดวง สตรี จำนวน ๘ ดวง

                 - ชั้น เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) บุรุษ จำนวน ๓๙ ดวง สตรี จำนวน ๕ ดวง

             ** พนักงานราชการ

                 - ชั้น เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) บุรุษ จำนวน ๘ ดวง สตรี จำนวน ๑ ดวง

                 - ชั้น เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) บุรุษ จำนวน ๙๐ ดวง สตรี จำนวน ๓ ดวง

             กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ตามประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ติดต่อขอรับด้วยตนเองได้ที่ กองเสมียนตรา สำนักบริการและสิทธิกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรืออาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๘๑๕๙  (ที่มา : กพ.ทร.)

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือขอแจ้งการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง