กองทัพเรือให้การรับรองผู้ช่วยทูตทหารนิวซีแลนด์ ประจำกรุงเทพมหานคร

Release Date : 12-01-2018 00:00:00
กองทัพเรือให้การรับรองผู้ช่วยทูตทหารนิวซีแลนด์ ประจำกรุงเทพมหานคร

           ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับ นาวาเอก Keith AlexanderRobb ผู้ช่วยทูตทหารนิวซีแลนด์ ประจำกรุงเทพมหานคร ในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย และแนะนำ นาวาเอก Rodger Ward ผู้ช่วยทูตทหารนิวซีแลนด์ ประจำกรุงเทพมหานครคนใหม่ ณ ห้องรับรองอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

          การรับเยี่ยมคำนับฯ ในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจไมตรี และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือกับกอทัพนิวซีแลนด์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น (ที่มา : ขว.ทร.)