กองทัพเรือให้การต้อนรับคณะเยาวชนตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

Release Date : 11-01-2018 00:00:00
กองทัพเรือให้การต้อนรับคณะเยาวชนตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

             ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งให้โอวาทและมอบของที่ลึกแก่คณะเยาวชนตามโครงการรวมใจ ไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ จำนวน ๖๐ คน ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

             กองทัพเรือได้จัดโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์และเพิ่มมุมมองให้แก่เยาวชนไทยพุทธและมุสลิม ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เช่น นำคณะเยาวชนเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ รวมทั้งเรือหลวงและงานด้านการอนุรักษ์ของกองทัพเรือ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นเยาวชนที่มีภูมิลำเนา ในพื้นที่ปฏิบัติการของกองทัพเรือ โดยมี หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือรับผิดชอบ ได้แก่ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี  (ที่มา : กพร.ทร.)