กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ

Release Date : 10-01-2018 00:00:00
กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ

           กองทัพเรือ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพศชายเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๑  

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๓ (ปวช.๓) ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า อายุระหว่าง ๑๘ – ๒๐ ปี ผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ ต้องสังกัดกองทัพเรือ และปลดเป็นทหารกองหนุน ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อายุ ๒๑ – ๒๔ ปี มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด   แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทย โดยการเกิดก็ได้ 

             เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทุกวัน ได้ทางเว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒ , ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๔๓ ในวันและเวลาราชการ  (ที่มา : ยศ.ทร.)