กองทัพเรือรับมอบปลากะตักและอาหารทะเลเพื่อโดยเสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

Release Date : 09-01-2018 00:00:00
กองทัพเรือรับมอบปลากะตักและอาหารทะเลเพื่อโดยเสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

             เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๑ มี พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ได้รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อโดยเสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฯ ณ สมาคมประมงสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

          โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน เป็นโครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ต่างๆ ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปี ๒๕๓๘ ทรงทอดพระเนตรพสกนิกร ที่ป่วยเป็นโรคขาดสารไอโอดีน และด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ฯ ทรงจัดตั้งโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนขึ้น โดยพระองค์ท่านได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ฯ เพื่อดำเนินโครงการฯ ในเบื้องต้น และต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับดำเนินการโครงการฯ มาจนถึงในปัจจุบัน

             กองทัพเรือ ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความประสงค์ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตัก ปลาทูแห้ง ปลากระป๋อง น้ำปลา กะปิ และเกลือโอดีน จำนวน ๑๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย สมาคมการประมงจังหวัดตราด  สมาคมชาวประมงร่วมใจอำเภอคลองใหญ่  สมาคมการประมงสมุทรสาคร  ชมรมเรืออวนลากจังหวัดสมุทรสาคร  สมาคมการประมงสมุทรปราการ สมาคมประมงสมุทรสงคราม  สมาคมประมงเรือลากคู่สมุทรสงคราม  สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด สมาคมการประมงคลองด่าน  สมาคมประมงระยอง  สมาคมอวนล้อมปลากะตัก  องค์การสะพานปลา  สมาคมชาวประมงรวมใจปากน้ำชุมพร  สมาคมชาวประมงปากน้ำหลังสวน และสมาคมประมงปราณบุรี เพื่อถวายเป็น   พระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

             และในปีนี้มีจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการกับกองทัพเรือ จำนวน ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดชุมพร จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ และองค์การสะพานปลา ได้ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง จำนวน ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และปลาทูเค็ม จำนวน ๑๙,๑๐๐ กิโลกรัม น้ำพริกปลากะตักจำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม ปลากระป๋อง จำนวน ๑๙,๐๒๐ กระป๋อง น้ำปลา จำนวน ๑,๐๐๑ โหล กะปิ จำนวน ๒,๖๒๐ กิโลกรัม เกลือไอโอดีนจำนวน ๕,๐๑๐ กิโลกรัม เพื่อนำไปพระราชทานตามแผนการแจกจ่ายของสำนักงานโครงการ ฯ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ นี้ ที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ต่อไป  (ที่มา : ทรภ.๑)