กรมการเงินทหารเรือ กำหนดวิธีปฏิบัติในการนำใบจ่ายเงินเดือนไปใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน

Release Date : 08-01-2018 00:00:00
กรมการเงินทหารเรือ กำหนดวิธีปฏิบัติในการนำใบจ่ายเงินเดือนไปใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน

           กรมการเงินทหารเรือได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการนำใบจ่ายเงินเดือนไปใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน ดังนี้

           ** ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สามารถพิมพ์ใบจ่ายเงินเดือนจากระบบงานเงินเดือนในเว็บไซต์ของกรมการเงินทหารเรือได้เอง และหากจะนำไปทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท ต้องนำไปให้หัวหน้านายทหารการเงินหน่วยต้นสังกัดลงนามรับรองการจ่ายเงิน และระบบวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้   ให้ชัดเจนในใบจ่ายเงินเดือน

           ** ให้สำนักงานการเงินทุกแห่ง กำหนดเลขที่ในใบจ่ายเงินเดือน ที่หัวหน้านายทหารการเงินหน่วยต้นสังกัดได้ลงนามรับรอง และจัดทำทะเบียนคุมเลขที่ใบจ่ายเงินเดือนให้เรียบร้อย ครบถ้วน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

             การแก้ไขข้อมูลใด ๆ ในใบจ่ายเงินเดือน นอกจากจะเป็นความผิดทางอาญาแล้ว ยังถือเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงด้วย ขอให้หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ถือปฏิบัติตามที่กรมการเงินทหารเรือ กำหนดดังกล่าว  (ที่มา : กง.ทร.)