กองทัพเรือ กำหนดจัดงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทัพเรือ “โชว์ แชร์ ช้อป ใช้” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Release Date : 08-01-2018 00:00:00
กองทัพเรือ กำหนดจัดงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทัพเรือ “โชว์ แชร์ ช้อป ใช้” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

           กองทัพเรือ โดย สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ (คณะอนุกรรมการจัดการความรู้กองทัพเรือ) กำหนดจัดงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทัพเรือ ภายใต้หัวข้องาน “โชว์ แชร์ ช้อป ใช้” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  กิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอองค์ความรู้บนเวที และการแสดงนิทรรศการผลงานของหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ

             ขอเชิญกำลังพลกองทัพเรือ ร่วมชมการจัดบอร์ดนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ได้ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  (ที่มา : สปช.ทร.)