พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จทรงเป็นประธานการประชุมโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริฯ และทรงเปิดโครงการฯ

Release Date : 04-01-2018 00:00:00
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จทรงเป็นประธานการประชุมโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริฯ และทรงเปิดโครงการฯ

          วันนี้ (๔ มกราคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๑.๐๐ น.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์เสด็จไปยังหอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และทรงเปิดโครงการฯโดยมี พลเรือเอก นริส  ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ เฝ้ารับเสด็จ โอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประทานพระดำรัสเปิดการประชุม ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ ณ ห้องวิไชยประสิทธิ์ จากนั้นเสด็จไปยังห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ทรงเปิดโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงปล่อยเต่า และทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานร่วมสนองพระดำริ

             พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ทรงมีพระดำริที่จะอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย โดยทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล การทำร้ายสัตว์ทะเลด้วยน้ำมือมนุษย์โดยตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การนี้ กองทัพเรือได้สนองพระดำริฯ โดยการจัดทำโครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์”ขึ้นมา โดยเชิญ กรมประมง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีความมั่นคงและยั่งยืน สำหรับพื้นที่ดำเนินโครงการจะใช้พื้นที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นฐานศูนย์กลางในการดำเนินโครงการและเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ เข้าไปสู่พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการดำเนินการ ตัวอย่างเช่น พื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง และทะเลอันดามันตอนล่าง จะสามารถพลิกฟื้นคืนความสมบูรณ์และความสมดุลทางธรรมชาติให้แก่ท้องทะเลไทย และสัตว์ทะเลหายากไม่ถูกทำลาย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเล และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย นำไปสู่ความสมดุลทางธรรมชาติ และการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป  (ที่มา : สลก.ทร.)