กองทัพเรือ จัดกิจกรรม “เดือนพ่อ...เดือนสุขภาพชาย” ครั้งที่ ๑

Release Date : 30-11-2017 00:00:00
กองทัพเรือ จัดกิจกรรม “เดือนพ่อ...เดือนสุขภาพชาย” ครั้งที่ ๑

         โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรม “เดือนพ่อ...เดือนสุขภาพชาย” ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี ชั้น ๒ อาคาร พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง ต่อมลูกหมาก มะเร็งต่อมลูกหมาก ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย โดยศัลยแพทย์ผู้ชำนาญปัญหาสุขภาพชาย

            ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นเพศชาย อายุ ๔๕ ปีขึ้นไป พร้อมที่จะคัดกรองสุขภาพ เจาะเลือด ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก เจาะเลือดตรวจสอบระดับฮอร์โมน วัดแรงดันปัสสาวะ  ลงทะเบียนและสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๗๗๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ในวันเวลาราชการ   (ที่มา : พร.)