กองทัพเรือ จัดกิจกรรมสร้างขวัญ กำลังใจ ปลูกฝังอุดมการณ์และจิตสำนึกแก่เยาวชน

Release Date : 30-11-2017 00:00:00
กองทัพเรือ จัดกิจกรรมสร้างขวัญ กำลังใจ ปลูกฝังอุดมการณ์และจิตสำนึกแก่เยาวชน

              กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งปลูกฝังอุดมการณ์ ปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้เห็นความสำคัญในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประวัติศาสตร์ชาติไทย และการป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐ แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบางปรง หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์กีฬา มอบผ้าห่มกันหนาว มอบข้าวสารบรรจุ ๕ กิโลกรัม และกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ อีก ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.  (ที่มา : กปช.จต.)