กองทัพเรือ จัดกิจกรรม “การบรรยายให้ความรู้การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร”

Release Date : 30-11-2017 00:00:00
กองทัพเรือ จัดกิจกรรม “การบรรยายให้ความรู้การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร”

              เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้จัดกิจกรรม “การบรรยายให้ความรู้การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร"โดยวิทยากรจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้บรรยาย และมีกำลังพลของกองทัพเรือ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐๐ นาย ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยมี นาวาเอก สมบัติ นาราวิโรจน์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการบรรยายฯ

          การบรรยายให้ความรู้การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พุทธศักราช ๒๕๔๐ในการให้โอกาสประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ ทำให้เกิดความโปร่งใสในระบบราชการ และ ส่งเสริมให้การบริหารงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลในครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป  (ที่มา : ฐท.กท.)