พิธีปิดการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการให้สัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Release Date : 29-11-2017 00:00:00
พิธีปิดการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการให้สัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

              วันนี้ (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการให้สัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องฝึกอบรมและบรรยาย ชั้น ๙ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ อาคารมาลีนนท์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

          กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ได้กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรเทคนิคการให้สัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรระดับสูงของกองทัพเรือ ให้มีบุคลิกภาพและขีดความสามารถ อีกทั้งเสริมสร้างทักษะด้านการพูดในที่สาธารณะ โดยเฉพาะเทคนิคการให้สัมภาษณ์และการแถลงข่าว ต่อสื่อมวลชน เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือสามารถให้ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และถูกต้อง ตามหลักวิชาของการสื่อสารมวลชน มีผู้บังคับบัญชาระดับสูง และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้ารับการอบรมฯ จำนวน ๓๐ นาย ซึ่งได้มีพิธีเปิดการอบรมฯ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา  (ที่มา : กพร.ทร.)